Prenumeratos sąlygos ir taisyklės

Leidinių prenumeratos taisyklės

UAB  "Anykštos redakcija" juridinio asmens kodas 154129124  buveinės adresas Vilniaus g. 29, Anykščiai, (toliau – Bendrovė) interneto svetainėje prenumerata.anyksta.lt (toliau – Svetainė) leidinių prenumeratos pardavimo ir sutarčių sudarymo tvarką nustato šios leidinių prenumeratos taisyklės (toliau – Taisyklės).

Norėdami naudotis Svetainės elektronine prenumeratos priėmimo sistema, Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis Taisyklėmis bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Su prenumeratos taisyklėmis sutinku” Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

I. ĮŽANGA IR SĄVOKOS

1.1. Taisyklės – šios leidinių prenumeratos taisyklės nustato Jūsų ir Pardavėjo teises bei pareigas, prenumeratos įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygas, periodinių leidinių pristatymo tvarką, pristatymo adreso pakeitimą, prenumeratos nutraukimą, skundų nagrinėjimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prenumeratos priėmimu Svetainėje susijusias nuostatas.

1.2. Bendrovė – UAB "Anykštos redakcija" juridinio asmens kodas 154129124  buveinės adresas Vilniaus g. 29, Anykščiai.

1.3. Pardavėjas – bendrovė, leidžianti atitinkamą leidinį (leidinio leidėjas), kurį galima prenumeruoti „prenumerata.anyksta.lt“ internetinėje prenumeratos pardavimo svetainėje. Leidėjo informacija taip pat nurodoma ant konkretaus leidinio. Leidinių, Pardavėjų sąrašas ir kontaktinė informacija taip pat pateikiama šiose Taisyklėse.

1.4. Prenumerata – išankstinis leidinio užsakymas iš anksto sumokant visą prenumeratos leidinių kainą. Prenumerata šių Taisyklių prasme reiškia visų leidinių prenumeratą, kurią Pirkėjas gali įsigyti užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Svetainėje.

1.5. Leidiniai – leidiniai, kurių prenumeratą Pirkėjas gali užsakyti Svetainėje.

1.6. Prenumeratos pardavimas – prenumeratos sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymas Svetainėje.

1.7. Pirkėjas (toliau – Pirkėjas arba Prenumeratorius priklausomai nuo konteksto):

1.7.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.7.2. Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.7.3. Juridiniai asmenys;

1.7.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.8. Asmens duomenys – Pirkėjo/Prenumeratoriaus vardas, pavardė, žurnalų pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties dalimi ir abiem šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prenumeratą Svetainėje, t. y., atitinka Taisyklių 1.7 punkte nurodytus kriterijus.

2.3. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Svetainėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Prenumeruoti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prenumeratos užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.4. Bendrovė visais atvejais veikia kaip Pardavėjo (leidinio leidėjo) atstovas. Kadangi Bendrovė leidžia konkrečius leidinius, šių leidinių prenumeratos atžvilgiu Bendrovė laikoma Pardavėju.

2.5. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdama Svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

III. BENDROVĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendrovė įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę Svetainėje su Pardavėju sudaryti Prenumeratos sutartis.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Bendrovė gali laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui.

IV. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas turi šias pagrindines teises:

4.1.1. Pirkti prenumeratos paslaugą Svetainėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais;

4.1.2. Žinoti apie savo asmeninių duomenų, pateiktų Bendrovei, tvarkymą;

4.1.3. Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis bei gauti informaciją apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;

4.1.4. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmeninius duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Pirkėjui susipažinus su savo asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

4.1.5. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė, Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

4.1.6. Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

4.1.7. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Pirkėjas įgyja teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

4.2. Pirkėjas, pirkdamas prenumeratos paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų ir išsamų leidinių pristatymo adresą bei prenumeratos administravimui ir vykdymui reikalingą informaciją.

4.3. Prenumeratorius įsipareigoja priimti užsakyto (-ų) leidinio (-ų) prenumeratą ir už ją (-as) sumokėti sutartą kainą.

4.4. Apmokėti išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo užsakymo patvirtinimo ir šios sąskaitos gavimo.

4.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti pranešdamas el. paštu: reklama@anyksta.lt

4.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti pašaliniams asmenims ar organizacijoms savo prenumeratos užsakymo duomenų.

VI. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti leidinį Prenumeratoriui nurodyta tvarka. Jeigu pasikeitė prenumeratos pristatymo adresas ar kiti esminiai duomenys, turintys įtakos tinkamam leidinio pristatymui, tai 5.5 punkto tvarka, per 4 darbo dienas Pardavėjas atlieka reikalingus pakeitimus.

5.2. Nustačius netikslumų pateiktame prenumeratos užsakyme arba Pirkėjo pateiktoje informacijoje pagal 5.2 punktą Pardavėjas nevykdo prenumeratos užsakymo ir informuoja Pirkėją, bei suderina tolimesnių veiksmų planą.

5.3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, jei Pardavėjas nutraukė tolimesnę leidinių leidybą, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

VI. PRENUMERATOS UŽSAKYMAS, KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

6.1. Pirkėjas užsako prenumeratą, pateikdamas užsakymą naudodamasis elektronine Svetainės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

6.2. Šalys susitaria, jog bet kokia Svetainėje pateikta informacija apie leidinius yra skirta tik pirminiam susipažinimui su leidiniais ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prenumeratą ir (ar) sumokėti už ją.

6.3. Skelbiama kaina už prenumeratą yra galutinė mokėjimo kaina eurais. Į ją įtrauktos visos pristatymo išlaidos ir mokesčiai. Tačiau už pristatymą į gyvenvietes ar kaimus, neturinčias miesto statuso (miesto statusas apibrėžiamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (1994 m. liepos 19 d. Nr. I-558, Vilnius), kaip suskirstyta šalies administracinė teritorija pagal Lietuvos statistikos departamentą (šaltinis https://osp.stat.gov.lt/regionine-statistika-pagal-statistikos-sritis) ir VĮ Registrų centrą gali būti priskaičiuotas papildomas „Lietuvos pašto“ mokestis už pristatymą į teritoriją, esančią ne mieste.

6.4. Pirkėjas, užsakydamas prenumeratą bei ketindamas ją įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prenumeratos užsakymo apmokėjimo būdų, nurodytų Svetainėje.

6.5. Bendrovės suformuota sąskaita yra pagrindas, kuriuo remiantis Pirkėjas atlieka mokėjimą:

6.5.1. Mokėjimas turi būti atliktas iš karto po užsakymo suformavimo, bet ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo užsakymo patvirtinimo ir sąskaitos gavimo.

6.5.2. Bendrovė pradeda vykdyti prenumeratos užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prenumeratą ir pinigai patenka į Bendrovės sąskaitą banke.

6.5.3. Neapmokėjus užsakymo pagal 7.5.1 punktą Bendrovė pasilieka teisę nevykdyti užsakymo ir informuoja Pirkėją apie susidariusias aplinkybes, bei suderina tolimesnių veiksmų planą.

6.7. Po apmokėjimo, kai pinigai patenka į Bendrovės sąskaitą, Pirkėjas gauna informacinę žinutę į el. paštą apie sėkmingai priimtą prenumeratos užsakymą.

6.8. Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Pirkėjui apmokėjus pasirinktą prenumeratą, į el. paštą yra išsiunčiamas prenumeratos priėmimą patvirtinantis kvitas. Jeigu Pirkėjas nurodo, kad reikalinga PVM sąskaita – faktūra, tai prasidėjus faktiniam prenumeratos vykdymo laikui – išrašoma ir išsiunčiama PVM sąskaita – faktūra.

VII. UŽSAKYMO ĮVYKDYMO TERMINAI, PRENUMERATOS PRISTATYMAS

7.1. Lietuvoje prenumerata pristatoma leidinio išėjimo dieną. Jeigu adresatas yra atokesnėse vietovėse, leidinys gali būti pristatomas kitą darbo dieną.

7.2. Pirkėjo užsakyta prenumerata yra pristatoma užsakyme nurodytu adresu per prenumeratos pristatymo paslaugas teikiančią organizaciją.

7.3. Pirkėjas sutinka, kad užsakyme nurodytu adresu į gaunamų laiškų dėžutę pristačius leidinį (-ius) yra laikoma, kad leidinys yra tinkamai perduotas Prenumeratoriui. Prenumeratorius turi sudaryti sąlygas laisvai ir netrukdomai laiškininkui patekti iki jo gaunamų laiškų dėžutės.

7.4. Jeigu prenumeratos pristatymas Prenumeratoriui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prenumeratą nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prenumerata, Prenumeratorius turi nedelsiant patikslinti adresą, o Pardavėjas kuo skubiau nukreipia naujai išeisiančius leidinio numerius patikslintu adresu. Už išėjusius ir nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.

7.5. Jeigu Prenumeratoriaus gaunamų laiškų dėžutė yra netvarkinga, negarantuoja patikimo leidinių saugojimo ar bendra (t. y., priklauso keliems adresatams) laiškininkas turi teisę nenešti ir nepalikti prenumeruojamų leidinių. Prenumerata bus pristatoma kai Prenumeratorius susitvarkys gaunamų laiškų dėžutę. Už nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.

7.6. Pardavėjas neatsako už pavėluotą prenumeratos pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti prenumeratos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.7. Jeigu Prenumeratorius pareiškia pretenziją dėl nepristatyto leidinio (-ių) ne dėl Prenumeratoriaus kaltės, Pardavėjas imasi visų įmanomų priemonių per protingai trumpą laiką pristatyti negautą leidinio numerį. Pretenziją Prenumeratorius turi pareikšti kuo anksčiau per įmanomai trumpesnį laiką nuo leidinio numerio išėjimo datos. Už pavėluotai pareikštas pretenzijas (savaitraščiui po savaitės, o mėnraščiui po trijų savaičių nuo jų išėjimo datos) Pardavėjas neatsako.

7.8. Prenumeratoriaus prašymu Leidinio pristatymo adresas gali būti pakeistas pagal 4.5 ir 5.1 punktų tvarką.

VIII. TAIKOMOS NUOLAIDOS IR AKCIJINIAI PASIŪLYMAI

8.1. Pardavėjas turi teisę rengti ir vykdyti įvairias akcijas ir rinkodarines kampanijas. Pardavėjas, be išankstinio perspėjimo, gali keisti akcijų sąlygas, trukmę. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas galioja nuo jų atlikimo momento ir taikomas naujiems, po pakeitimų paskelbimo pateiktiems užsakymams.

8.2. Informacija apie vykdomas akcijas skelbiama prenumerata.anykstalt ir (arba) kitomis komunikacijos priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, socialinius tinklus, naujienlaiškius, su partneriais vykdomas programas).

8.3. Prenumerata, kuriai taikomos specialios akcijos, ankstesnių akcijų nuolaidos netaikomos ir nesumuojamos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prenumeratos rūšis, kurioms taikomos kitos nuolaidos nėra taikomos.

IX. GARANTIJOS

9.1. Pardavėjas garantuoja leidinių kokybę. Brokuotas leidinys yra pakeičiamas į kokybišką per įmanomai protingą trumpiausią laiką pristatant nurodytu adresu pakartotinai.

9.2. Kokybiškų leidinių grąžinimas nepriimamas.

9.3. Prenumeratorius turi teisę atsisakyti prenumeratos, jeigu Pardavėjas pažeidžia ar nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju reikia pranešti Pardavėjui ir (ar) Bendrovei apie ketinimą nutraukti prenumeratą raštu ir išsiųsti ranka rašytą prašymą Pardavėjui šiose Taisyklėse nurodytu adresu arba Bendrovei adresu UAB"Anykštos redakcija", Vilniaus g. 29, Anykščiai arba jį nuskenavus el. paštu reklama@anyksta.lt  (Bendrovė Jūsų pranešimą perduos Pardavėjui). Prašyme turi būti nurodytos motyvuotos atsisakymo priežastys ir atsiskaitomoji sąskaita kur pervesti pinigų sumą už likusią nepanaudotą prenumeratos dalį. Patenkinus pretenziją Pardavėjas grąžins Prenumeratoriui pinigus į prašyme nurodytą sąskaitą per 10 dienų. Grynais pinigais – nekompensuojama.

9.4. Grąžinama suma skaičiuojama išminusuojant jau gautus leidinius nuo pilnos prenumeratos sumos ir grąžinant tik likutį, kuris skaičiuojamas nuo prenumeratos anuliavimo dienos iki apmokėtos prenumeratos pabaigos. Jeigu pretenzija nepagrįsta ir nemotyvuota, Bendrovė taikys papildomą 5 (penkių) eurų prenumeratos sutarties nutraukimo mokestį.

9.5. Per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo pateikimo Prenumeratą galima anuliuoti be jokios priežasties ir sutarties nutraukimo mokesčio apie tai pranešant Bendrovei.

9.6. Prenumerata neanuliuojama ir neatlyginama, jei buvo užsakyta akcijos metu ir prenumeratoriui išsiųsta dovana.

X. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA: 

10.1. Negaunant leidinio nurodytu adresu arba gavus leidinį su poligrafiniu broku būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kreiptis į Pardavėją žemiau nurodytais kontaktais:

10.1.1. UAB "ANykštos redakcija", Vilniaus g. 29, Anykščiai; reklama@anyksta.lt arba tel. 8-389 59458.